OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Garant

PhDr. Marek Rímsky - absolvent odboru história a archívnictvo na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (1998). Niekoľko rokov pôsobil v Archíve mesta Košice a v Štátnom archíve v Košiciach, v ktorom bol genealogický výskum pracovnou náplňou. Najskôr riadny pracovník a doteraz externý spolupracovník Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Člen Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti, Association of Professional Genealogists (APG; Asociácia profesionálnych genealógov) a Czechoslovak Genealogical Society International (CGSI; Česko-Slovenská medzinárodná genealogická spoločnosť), Slovenskej historickej spoločnosti a Spoločnosti slovenských archivárov. V roku 2008 sa zúčastnil na projekte Súpis slovacikálnych erbových listín pre Slovenskú genealogicko-heraldickú spoločnosť. Je spoluautorom troch encyklopedických diel, z toho pri práci na dvoch bol členom redaktorského kolektívu (Encyklopédia miest a obcí Slovenska. Lučenec: PS-LINE, 2005; Biografický lexikón Slovenska 6. Martin: Národný biografický ústav, Slovenská národná knižnica, 2017; Biografický slovník slovenských archivárov. Bratislava: Spoločnosť slovenských archivárov, 2019 - v príprave). V roku 2018 mu vyšla edícia rukopisu Eduarda Krajňáka o prútikárstve z roku 1911 (Krajňák Eduard. Prutkárstvo. Košice: Vienala, 2018.).

Publikačná činnosť z oblasti genealógie a heraldiky:

2011. Netradičné názvy mesiacov v maďarčine. In Genealogicko-heraldický hlas. 2011, roč. 21, č. 1-2, s. 64. ISSN 1335-0137.

2011. Professor Jozef Novák´s 80 Year Anniversary. In Naše rodina/“Our Family“ (Quarterly of the Czechoslovak Genealogical Society International), 2011, Vol. 23, No. 3, p. 98- 99. ISSN 1045-8190.

2012. Pravda o košickom pôvode americkej herečky Angeliny Jolieovej. In Genealogicko-heraldický hlas. 2012, roč. 22, č. 1, s. 51-52. ISSN 1335-0137.

2015. Possibilities of genealogical research in Košice Region Archives. In Naše rodina/“Our Family“ (Quarterly of the Czechoslovak Genealogical Society International), 2015, Vol. 27, No. 3, pp.

2016. Odryovci a ich erbová listina. In Genealogicko-heraldický hlas, 2016, roč. 26, č. 1, s. 24 – 34. ISSN 1335-0137. (spoluautor)

2016. Oдријевци и њихова грбовна повеља. In Oцило, 2016, roč. 4, č. 9 – 10, s. 42 – 51.

 

Môžete sa o ňom dočítať na nasledujúcich odkazoch:

http://podnikanie.etrend.sk/kreativne/do-erbu-si-mozete-dat-aj-futbalovu-loptu.html

http://korzar.sme.sk/c/5772076/genealog-marek-rimsky-prekutrava-archivy-a-matriky.html

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk